1. Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

 Проект Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" (далі – проект Закону) підготовлено Мінекономрозвитку на виконання пункту 87.4 Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 – 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого Указом Президента України від 12.03.2013 № 128, яким встановлено завдання розробити законопроект про технічні регламенти та оцінку відповідності, передбачивши, зокрема:

визначення технічними регламентами санітарних правил і норм, інших правил, норм, стандартів, застосування яких є обов’язковим відповідно до Угоди про технічні бар’єри у торгівлі, яка є невід’ємною частиною Угоди про заснування Світової організації торгівлі (далі – СОТ) і обов’язкова для всіх членів СОТ, у тому числі і для України;

запровадження подання відповідно до Угоди про технічні бар’єри у торгівлі СОТ повідомлень про розроблені проекти технічних регламентів, оприлюднення текстів проектів технічних регламентів на завершальній стадії їх розроблення;

адаптацію національного законодавства про технічні регламенти та оцінку відповідності до законодавства Європейського Союзу;

запровадження до розроблення технічних регламентів, що розробляються на основі директив Нового та Глобального підходу Європейського Союзу, вимог, які відповідають вимогам до розроблення аналогічних актів Європейського Союзу;

визначення відповідно до вимог актів законодавства Європейського Союзу щодо нотифікації органів з оцінки відповідності з урахуванням диференційованого підходу до встановлення таких вимог у відповідних директивах Європейського Союзу вимог, яким повинні відповідати органи з оцінки відповідності, та порядок їх призначення;

визначення кінцевої дати скасування обов’язкової сертифікації продукції та одночасного запровадження оцінки відповідності деяких видів товарів, що підлягають обов’язковій сертифікації, вимогам технічних регламентів.

На сьогодні питання розроблення, прийняття та застосування технічних регламентів і процедур оцінки відповідності, а також здійснення оцінки відповідності, у тому числі обов’язкової сертифікації регламентується Законами України "Про підтвердження відповідності", "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" та Декретом Кабінету Міністрів України від 10.05.1993 № 46-93 "Про стандартизацію і сертифікацію".

Водночас окремі норми цих законодавчих актів дублюються або не узгоджуються між собою, а деякі не враховують окремих норм Угоди про технічні бар’єри у торгівлі СОТ. 

Зокрема, на сьогодні поняттям "технічний регламент" охоплені не усі документи (нормативно-правові акти, стандарти тощо), дотримання яких відповідно до законодавства є обов’язковим, що суперечить відповідним положенням Угоди про технічні бар’єри у торгівлі СОТ, відповідно до яких технічним регламентом вважається будь-який документ, що встановлює обов’язкові вимоги, незалежно від того як він називається та яким органом він прийнятий. 

Як наслідок, до більшості національних актів законодавства, що по своїй суті є технічними регламентами, не застосовуються принципи Угоди про технічні бар’єри у торгівлі СОТ щодо їх розроблення, прийняття та застосування. Це, у свою чергу, зумовлює не дотримання Україною своїх зобов’язань як члена СОТ щодо своєчасного інформування інших членів СОТ про встановлення національних адміністративних положень, що можуть мати суттєвий вплив на торгівлю. 

Також у чинних на сьогодні вищезгаданих актах законодавства не враховані вимоги відповідних актів європейського законодавства, зокрема директив Нового та Глобального підходу, щодо нотифікації органів з оцінки відповідності з урахуванням вимог, яким повинні відповідати такі органи, та порядку їх призначення. Також у національних законодавчих актах відсутні норми щодо надання органам з оцінки відповідності презумпції відповідності певним вимогам, що передбачено певними директивами Нового та Глобального підходу. 

У зв’язку з цим, на сьогодні органи з оцінки відповідності призначаються без жодних обмежень сфери їх призначення стосовно конкретного технічного регламенту в частині продукції, яку він може оцінювати, чи в частині процедур оцінки відповідності, за якими цей орган здатен оцінити відповідність продукції вимогам цього технічного регламенту. 

Також між Законами України "Про підтвердження відповідності" та "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" існують певні неузгодженості, наприклад в частині норм, що стосуються надання продукції презумпції відповідності вимогам технічних регламентів. Більшість норм цих Законів України дублюються між собою, зокрема в частині повноважень Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої влади. 

Потребують удосконалення також норми Закону України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" стосовно процедурних питань розроблення та прийняття технічних регламентів і процедур оцінки відповідності.

Крім того, відповідно до Конституції України основоположні принципи державної політики у сфері сертифікації, які на сьогодні регламентуються Декретом Кабінету Міністрів України від 10.05.1993 № 46-93 "Про стандартизацію і сертифікацію", є предметом регулювання законодавчого акта. 

У зв’язку з цим, Мінекономрозвитку підготовлено проект Закону, яким передбачається встановити єдині правові та організаційні засади розроблення, прийняття та застосування технічних регламентів і процедур оцінки відповідності, а також здійснення оцінки відповідності, а також визнати такими, що втратили чинність Закони України "Про підтвердження відповідності" та "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності", та визначити кінцеву дату скасування обов’язкової сертифікації продукції згідно Декрету Кабінету Міністрів України від 10.05.1993 № 46-93 "Про стандартизацію і сертифікацію".

 

2. Цілі державного регулювання

Головною метою проекту Закону є встановлення на основі положень Угоди про технічні бар’єри у торгівлі єдиних правових та організаційних засад діяльності у сфері технічного регулювання шляхом консолідації у окремому законодавчому акті норм Законів України "Про підтвердження відповідності" та "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності", які на сьогодні не повною мірою узгоджені між собою та містять дублюючі норми, а також Декрету Кабінету Міністрів України від 10.05.1993 № 46-93 "Про стандартизацію і сертифікацію".

Для досягнення цієї мети проектом Закону передбачається об’єднати норми Законів України "Про підтвердження відповідності", "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" та Декрету Кабінету Міністрів України від 10.05.1993 № 46-93 "Про стандартизацію і сертифікацію" одночасно визначаючи їх визнати такими, що втратили чинність, а також пропонується внести зміни до Закону України "Про захист прав споживачів" та Кодексу України про адміністративні правопорушення.

 

3. Оцінка альтернативних способів досягнення цілей

Під час розроблення проекту регуляторного акта розглянуто такі альтернативні способи досягнення визначених цілей.

Перший альтернативний спосіб

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін.

У разі залишення ситуації без змін, тобто без розроблення вищезазначеного проекту Закону призведе до продовження існування ситуації, коли окремі норми законодавчих актів, які на сьогодні визначають правові та організаційні засади діяльності у сфері технічних регламентів та процедур оцінки відповідності, будуть дублюватися або не узгоджуватися між собою, а деякі - не будуть враховувати окремих норм Угоди про технічні бар’єри у торгівлі СОТ.

Крім того, на сьогодні поняттям "технічний регламент" охоплені не усі документи (нормативно-правові акти, стандарти тощо), дотримання яких відповідно до законодавства є обов’язковим, що суперечить відповідним положенням Угоди про технічні бар’єри у торгівлі СОТ, відповідно до яких технічним регламентом вважається будь-який документ, що встановлює обов’язкові вимоги, незалежно від того як він називається та яким органом він прийнятий.

На підставі вищевикладеного можна дійти висновку, що від такої альтернативи необхідно відмовитись виходячи з інтересів держави та відповідності принципам державної регуляторної політики.

Другий альтернативний спосіб

Розроблення та прийняття проекту Закону.

Прийняття Закону забезпечить встановлення національних правових та організаційних засад діяльності у сфері технічного регулювання у єдиному консолідованому законодавчому акті, норми якого будуть гармонізовані з відповідними нормами Угоди про технічні бар’єри у торгівлі СОТ, а також забезпечить усунення неузгодженостей та дублювання норм у чинних на сьогодні законодавчих актах у цій сфері.

З огляду на вищевикладене прийняття Закону відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та є найбільш обґрунтованим і ефективним способом досягнення визначеної цілі.

 

4. Механізм для розв’язання проблеми та відповідні заходи 

Підготовленим проектом Закону передбачається встановити єдині правові та організаційні засади розроблення, прийняття та застосування технічних регламентів і процедур оцінки відповідності, а також здійснення оцінки відповідності. 

Реалізація положень проекту Закону забезпечить гармонізацію національних вимог до розроблення, прийняття та застосування технічних регламентів і процедур оцінки відповідності з відповідними нормами Угоди про технічні бар’єри у торгівлі СОТ.

 

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта 

З прийняттям акта буде забезпечена можливість: 

- встановити у окремому законодавчому акті єдині правові та організаційні засади розроблення, прийняття та застосування технічних регламентів і процедур оцінки відповідності, а також здійснення оцінки відповідності шляхом консолідації норм двох Законів України "Про підтвердження відповідності" та "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" у єдиний законодавчий акт;

- усунути неузгодженості та дублювання окремих норм Законів України "Про підтвердження відповідності" та "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності"; 

- гармонізувати національні правові та організаційні засади діяльності у сфері технічного регулювання з відповідними нормами Угоди про технічні бар’єри у торгівлі СОТ; 

- визначити кінцеву дату скасування обов’язкової сертифікації продукції згідно Декрету Кабінету Міністрів України від 10.05.1993 № 46-93 "Про стандартизацію і сертифікацію".

 

6. Очікувані результати прийняття регуляторного акта

Аналіз вигод і витрат у "простій формі" (перелік очікуваних позитивних та негативних факторів), які виникають у різних груп суб’єктів, на які поширюватиметься дія цього регуляторного акта, наведено у таблиці. 

Таблиця

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Держава

Забезпечення виконання принципів регуляторної політики

Відсутні

Суб’єкти господарювання

Забезпечення своєчасного інформування членів СОТ про встановлення національних адміністративних положень, що можуть мати суттєвий вплив на торгівлю

Відсутні

Населення

Відсутні

Відсутні

 

7. Строк дії регуляторного акта

Строк дії регуляторного акта не може бути обмежений у часі.

 

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Прогнозні значення показників такі:

– додаткових надходжень до державного та місцевих бюджетів і цільових фондів не передбачено;

– дія акта поширюється на суб’єктів господарювання, що вводять в обіг продукцію, яка є об’єктом технічних регламентів, органи виконавчої влади, що виконують функції технічного регулювання у певних сферах, а також органів з оцінки відповідності, які провадять діяльність з оцінки відповідності продукції, яка є об’єктом технічних регламентів; 

– рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень акта – середній;

– витрати коштів і часу суб’єктів господарювання та/або фізичними особами, не зміняться. 

Під час проведення відстеження результативності регуляторного акта буде використовуватись такий статистичний показник, як кількість звернень щодо необхідності внесення змін до законодавчих актів в частині положень щодо питань розроблення, прийняття та застосування технічних регламентів і процедур оцінки відповідності.

Проект Закону оприлюднений на веб-сайті Мінекономрозвитку для громадського обговорення. Акт розісланий на погодження до заінтересованих центральних органів виконавчої влади. Після його прийняття регуляторний акт буде розміщено у нормативно-правовій системі "Ліга".

 

9. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності регуляторного акта у разі його прийняття

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься шляхом базового та повторного відстеження показників результативності цього акта, визначених під час проведення аналізу впливу регуляторного акта. 

Базове відстеження результативності цього регуляторного акта здійснюватиметься Мінекономрозвитку після набрання чинності шляхом аналізу статистичних даних цього регуляторного акта.

Повторне відстеження цього регуляторного акта проводитиметься відповідно до вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".


Проект Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності"